karty urlopowe wzór

Katalog wyszukanych fraz

Książki-moja pasja

Temat: Karta urlopowa
" />Link do karty polecam ze strony GITD , zajrzenie na nią przyda się wam na pewno chociażby w celu powstrzymania się od wypisywania teori 15 tarczek itp.Jeśli chodzi o język karty urlopowej to obowiązuje ten na którego terenie kraju jesteś zatrudniony.Jest to wzór europejski więc istotne są rubryki które wypełniasz,daty i nazwisko raczej też po hiszpańsku nie są inne.Karta ta obowiązuje także w polsce,jest respektowana przez ITD.
Źródło: wagaciezka.com/viewtopic.php?t=10361Temat: Pytanie dotyczace kart postojowych.
" />Witam

Koledzy proszę bardzo wzór karty urlopowej do pobrania, wzór ten jest jako plik *.doc edytowalny w WORDZIE .
W szare pola wpisujemy dane , a następnie drukujemy stawiamy pieczątkę i podpisują sie : wystawiający oraz kierowca.

http://ttuutto.w.interia.pl/kartaurlopowa.doc


Pozdrawiam wizura
Źródło: wagaciezka.com/viewtopic.php?t=16900


Temat: Dokładne wypełnienie karty urlopowej - kilka pytań.
" />
">OD 14.12 nie potrzeba karty urlopowej na większość krajów EU urlopowka potrzebna jest na Wlochy, Francje Polska, Austrie tu jest rozporządzenie które to reguluje http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode ... 3:cs&page=

Jak to nie potrzeba a jak udokumentujesz brak 2 tarczek kiedy nie jeździłeś? Przecież na dole tego rozporządzenia jest nawet wzór zaświadczenia.
Źródło: wagaciezka.com/viewtopic.php?t=23561


Temat: Ile powinienem wozić ze sobą tarcz tacho?
" />nowy wzór unijny polega na tym, że ma numerowane pozycje odpowiednio rozmieszczone. służby kontrolujące we wszystkich krajach zostały wyposażone w szablony, więc jezeli wypełnimy polska wersję karty urlopowej, a będzie nas kontrolował Portugalczyk, wystarczy że przyłoży swój szablon i będzie dla niego wszystko zrozumiałe.
Źródło: wagaciezka.com/viewtopic.php?t=9981


Temat: Karty Urlopowe (format A4)
" />Uprzejmie informuję, że od dnia 3 listopada w przypadku gdy kierowca:

a) przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby,

b) korzystał z urlopu wypoczynkowego,

c) prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR,

podmiot wykonujący przewóz drogowy wystawia zaświadczenie na elektronicznym oraz przeznaczonym do druku formularzu z decyzji Komisji 2007/230/WE z 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 99 z 14.4.2007, str. 14).

Elektroniczny i przeznaczony do druku formularz w formie elektronicznej oraz informacje dotyczące państw członkowskich, które wprowadziły obowiązek
stosowania formularza, znajdują się na stronie:


http://ec.europa.eu/transport/road/poli ... orm_en.htm

Aby formularz był uznany za ważny, musi być podpisany zarówno przez przedstawiciela przedsiębiorstwa, jak i przez kierowcę.
W przypadku przewozu dokonywanego po terytorium Polski, kierowca wykonujący przewóz drogowy, powinien okazać ww. formularz, a w przypadkach gdy nie ma podstaw do wystawienia ww. świadectwa, dokument o jakim mowa w art. 31 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. nr 92 poz. 879).

http://ec.europa.eu/transport/road/poli ... orm_en.htm TUTAJ ZNAJDZIESZ WZÓR DO WYDRUKOWANIA (w kilku językach, PL również) !!!

Z poważaniem,
Alvin Gajadhur
Rzecznik prasowy GITD

To jest treść maila którego otrzymałem po moim zapytaniu o karty URLOPOWE.

Pozdrawiam
Kopiowanie zabronione List jest własnością strony POLISH TRUCK FORUM
Źródło: forum.ptforum.pl/viewtopic.php?t=8000


Temat: Karty Urlopowe (format A4)
" />Nie wszyscy wiedzą, ale wprowadzono nowy wzór kart urlopowych obowiązujących w UE. Właściwie różni się on tym, że mamy więcej opcji do wyboru, dotyczących tego co się działo z kierowcą, gdy nie prowadził pojazdu i nie może okazać wykresówek/wydruków z tacho cyfrowego za konkretny okres. Nowy zestaw opcji to:

-przebywał na zwolnieniiu chorobowym
-przebywał na urlopie wypoczynkowym
-przebywal na urlopie lub odpoczywał w ramach odpoczynku dziennego
-prowadził pojazd wyłaczony z zakresu stosowania rozporządzeia WE...
-wykonywał pracę inną niz prowadzenie pojazdu
-był dostępny

Wzór formularza, również w języku polskim dostępny na stronie www.ec.europa.eu Ja informację i nowy wzór znalazłem na stronie www.ozptd.pl

Podstawa prawna:

DECYZJA KOMISJI
z dnia 14 grudnia 2009 r.
zmieniająca decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym
(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9895)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2009/959/UE)
KOMISJA EUROPEJSKA,
uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając dyrektywę 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych
warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85
i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących
się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylającą
dyrektywę Rady 88/599/EWG ( 1 ), w szczególności jej art.
11 ust. 3 i art. 13,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Podstawowym źródłem informacji w ramach kontroli
drogowych są zapisy tachografu. Brak takich zapisów
może zostać usprawiedliwiony jedynie w przypadku,
gdy zapisy tachografu, w tym wpisy odręczne, nie były
możliwe z przyczyn obiektywnych. W takim przypadku
należy wystawić zaświadczenie potwierdzające te przyczyny.
(2) Formularz zaświadczenia określony w załączniku do
decyzji Komisji 2007/230/WE ( 2 ) okazał się niewystarczający,
by objąć wszystkie przypadki, w których sporządzenie
zapisu działalności kierowcy przez urządzenia
rejestrujące było niemożliwe ze względów technicznych.
(3) W celu zwiększenia efektywności i skuteczności
w zakresie kontrolowania przez państwa członkowskie
zgodności z przepisami rozporządzenia (WE) nr
561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych
przepisów socjalnych odnoszących się do transportu
drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady
(EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego
rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 ( 3 )
formularz ten należy zmienić poprzez uzupełnienie
elementów określonych w art. 11 ust. 3 dyrektywy
2006/22/WE dodatkowymi elementami.
(4) Formularz zaświadczenia powinien być stosowany
wyłącznie wówczas, jeśli na podstawie zapisów tachografu,
z obiektywnych przyczyn technicznych, nie jest
możliwe wykazanie, że przepisy rozporządzenia (WE)
nr 561/2006 są przestrzegane.
(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 18 ust.
1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia
20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących
stosowanych w transporcie drogowym ( 4 ),
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Załącznik do decyzji 2007/230/WE zastępuje się tekstem znajdującym
się w załączniku do niniejszej decyzji.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2009 r.
W imieniu Komisji
Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący
L 330/80 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2009
( 1 ) Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 35.
( 2 ) Dz.U. L 99 z 14.4.2007, s. 14.
( 3 ) Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 1.
( 4 ) Dz.U. L 370 z 31.12.1985, s. 8.
Źródło: forum.ptforum.pl/viewtopic.php?t=8000


Temat: List otwarty SPP
Poniżej prezentuję list, który za pośrednictwem mediów bydgoskich wystosowało SPP do władz miasta ws obecnej sytuacji na Polonii...

W związku z pojawiającymi się niepokojącymi sygnałami dotyczącymi funkcjonowania Żużlowego Klubu Sportowego Polonia Bydgoszcz SA i jego dalszej przyszłości zwracamy się, jako kibice skupieni w Stowarzyszeniu Pomagamy Polonii, za pośrednictwem mediów do panów Wiceprezydenta Bydgoszczy Macieja Grześkowiaka i Dyrektora Wydziału Sportu i Turystyki UM Bydgoszcz Adama Soroki, którzy odpowiadają z ramienia Urzędu Miasta za sport w Bydgoszczy, dodatkowo Urząd Miasta Bydgoszcz jest większościowym akcjonariuszem Spółki Akcyjnej ŻKS Polonia Bydgoszcz oraz właścicielem stadionu przy ul. Sportowej.
Dla bydgoskiego kibica nie jest tajemnicą, że sytuacja finansowa klubu w 2010 r. jest znacznie poważniejsza niż rok wcześniej. Specyfika obecnego sezonu, na którą złożyły się przekładane na czas urlopowy mecze w Bydgoszczy, kontuzja lidera drużyny, a co się z tym m.in. wiąże brak wyniku sportowego, a przede wszystkim wieloletnie zaniedbania w zakresie profesjonalnej promocji tej dyscypliny sportu spowodowały, że na ligowe zawody żużlowe w Bydgoszczy przychodzi bardzo mało fanów (w sezonie zasadniczym Polonia miała najniższą frekwencję spośród wszystkich drużyn ekstraligowych).
W tym miejscu pytamy: który z urzędników miejskich jest bezpośrednio odpowiedzialny za narzucenie ŻKS Polonia Bydgoszcz SA elektronicznych kart kibica i karnetów? Doszło bowiem do paradoksu. Wprowadzenie wspomnianego rozwiązania sprawiło, że klub, zamiast ułatwić kibicom nabycie karnetu, maksymalnie tę czynność utrudnił. Skutkowało to m.in. tym, że całoroczne wejściówki można było zamawiać jedynie do dnia 17 marca 2010 r. Wielu kibiców, z chwilą gdy po długiej zimie na stadionie Polonii rozległ się ryk motocykli, nie miała już możliwości nabycia karnetów! Takie ograniczenia spowodowały już na starcie sezonu poważną ‟dziurę” w kasie klubu. Nadmieniamy, że w obowiązującej ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych nie ma zapisu, że w bieżącym roku takowe karty w sporcie żużlowym należało wprowadzić!
Wszystkie wspomniane wyżej okoliczności bezpośrednio przełożyły się na niższe od zakładanych wpływy z biletów. Ponadto, mimo wcześniejszych zapewnień, do tej pory nie udało się pozyskać sponsora tytularnego. Natomiast budżet klubu w tym roku jest znacznie, bo o 2 miliony złotych, wyższy niż chociażby w roku 2009.
W związku z tym pytamy: jak Urząd Miasta zareaguje na ‟dziurę finansowąĂ˘Â€Â w budżecie ŻKS Polonia SA? Jak wygląda sytuacja z obiecanym sponsorem strategicznym?
Docierają do nas informacje, że Ratusz z uwagi na ogromne długi klubu rozważa ogłoszenie upadłości żużlowej spółki, co równałoby się z degradacja drużyny do II ligi! Mając w pamięci sytuację, do której doszło w 2003 r. gdy prezydent Dombrowicz postawił w stan upadłości Bydgoski Klub Sportowy Polonia, domagamy się informacji na temat planów Urzędu Miasta dotyczących dalszego funkcjonowania ŻKS Polonia Bydgoszcz SA. Uważamy ponadto, że żużlowcy Polonii przygotowujący się do walki o 7 miejsce powinni usłyszeć oficjalną publiczną deklarację utwierdzającą ich w przekonaniu, że jest w ogóle sens walczyć z zespołem Włókniarza Częstochowa o ligowy byt!
Kolejną ważną sprawą dla sympatyków sportu w Bydgoszczy jest przebudowa Stadionu Miejskiego im. Józefa Piłsudskiego, na którym swoje mecze rozgrywa Polonia. Od kilku lat prezydent Dombrowicz składa obietnice w tej kwestii. Pytamy więc publicznie w imieniu kibiców: co z zapowiadaną gruntowną przebudową stadionu? Gdzie możemy zapoznać się z planami tejże przebudowy? Kiedy otwarcie przebudowanego obiektu?
Dziś słyszymy głosy, że podważa się sensowność przebudowy należącego do miasta stadionu, bo na mecze Polonii przychodzi mało widzów. Skoro tak, to pytamy: czym Urząd Miasta kierował się, gdy przebudowywał, notabene dwukrotnie – w 2004 i 2008 r., stadion przy ul. Gdańskiej? Zapraszamy jednocześnie media do publicznej dyskusji dotyczącej tego, dlaczego taki stan – co raz mniej fanów na Polonii – istnieje i czym to jest spowodowane. Sami chętnie też zabierzmy w tej sprawie głos. Dziś bowiem dotykamy absurdu. Mamy taką sytuację, że żużlowej Polonii grozi bankructwo. Jednak klub jako współorganizator Speedway Grand Prix na dwa miesiące przed tą imprezą sprzedał wszystkie bilety!!! Dalsze kilkanaście tysięcy fanów to chętni, którzy chcieliby te fascynujące zawody obejrzeć ‟na żywo”, a tym samym podreperować klubową kasę. Niestety, stadion, z uwagi brak realizacji obietnic prezydenta miasta na nie jest przygotowany na przyjęcie większej ilości kibiców!
W tym roku Bydgoszcz po raz ostatni w ramach obowiązującego obecnie kontraktu organizuje Speedway Grand Prix. Pytamy zatem: na jakim etapie są rozmowy z firmą BSI (organizatorem cyklu SGP), których celem jest przedłużenie organizacji tej imprezy w naszym mieście? Stawiamy to pytanie, ponieważ powszechnie wiadomo, że prezydent Dombrowicz, podpisując ostatnią umowę z firmą BSI, obiecał modernizację obiektów przy ul. Sportowej. Niestety, nic takiego nie nastąpiło. Z punktu widzenia kibica nie można bowiem uznać za modernizację ułożenia nowej kostki chodnikowej na koronie stadionu, odmalowania toalet czy wyburzenia przedwojennego muru przed trybuną główną i zastąpienia go metalowym ogrodzeniem. Owszem, w Terenzano czy w Vojens stadiony są jeszcze gorsze niż u nas, ale w rywalizującym z Bydgoszczą o organizację SGP Gorzowie już zdecydowanie nie, co więcej, planuje się tam rozbudowę obiektu na wzór toruński. W środowisku żużlowym coraz głośniej mówi się, że Bydgoszcz straci tę międzynarodową imprezę właśnie na rzecz Gorzowa. Prosimy więc o zdementowanie tych niewiarygodnych informacji i przedstawienie, na jakim etapie są rozmowy prowadzone w celu podpisania nowego kontraktu na organizację w Bydgoszczy turnieju z cyklu SGP – przysłowiowej kury znoszącej złote jajka nie tylko w aspekcie finansowym, ale także w kwestii promocji naszego miasta w Polsce i na świecie.
Kończąc ten list, chcemy także zapewnić, że jesteśmy całym sercem z drużyną Polonii, która walczy o utrzymanie żużlowej ekstraligi dla Bydgoszczy. Nie czas w tej chwili oceniać zespół za jego dokonania sportowe, szczególnie w obliczu ogromnego pecha, jaki spotkał polonistów w tym roku. Na to przyjdzie odpowiedni moment, są jednak inne, opisane w tym liście sprawy, które nas niepokoją i z których wyjaśnieniem zwlekać nie można.


Stowarzyszenie Pomagamy Polonii
Źródło: forum.polonia.bydgoszcz.pl/viewtopic.php?t=169